1861 Memorandum Slovenského národa

Slovenskí národní vodcovia pripravili návrh Memoranda so slovenskými národnými požiadavkami. Memorandum požadovalo uznanie slovenského národa, slovenského jazyka a vytvorenie autonómneho územia Horné Uhorsko (Upper Hungary (sic)) , kde sa bude používať slovenský jazyk, budú tam slovenské školy. Územie bude mať proporcionálne zastúpenie v uhorskom sneme a budú zaručené občianske slobody. Predtým ako slovenskí národne orientovaní šľachtici mohli predložiť toto memorandum na uhorskom sneme, slovenskí maďarsky orientovaní šľachtici, v mene všetkých Slovákov, toto Memorandum odmietli.