Osusky, Stefan, Dr.

Zrod, vznik neskôr ako
1889 Jan 01
Zrod, vznik skôr ako
1889 Dec 31
 • 1889 *Štefan Osuský
 • 1906 - Štefan Osuský emigroval do Spojených Štátov
 • 1915 - Štefan Osuský s finančnou pomocou svojho švagra založil v Chicagu slovenský denník "Slovenské Slovo".  Editorom bol Gustáv Maršal-Petrovský.
 • 1916, február, 22 - Účastníci 9-teho Kongresu Slovenskej Ligy v Amerike boli informovaní, že Masaryk, Durich, Beneš a Štefánik založili v Paríži Českú Národnú Radu. Pomenovanie Rady vzbudilo na kongrese veľké vzrušenie a vyvolalo otázku, ako má Slovenská Liga v Amerike postupovať v danej situácii. Bolo rozhodnuté, že Slovenská Liga pošle Dr. Štefana Osuského  a Dr. Gustáv Košíka do Európy, aby vysvetlili profesorovi Masarykovi a zodpovedným ľudom v Londýne, Paríži  a v Petrohrade pozíciu Slovenskej Ligy v Amerike v otázkach založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov.
 • 1916, jún, 1 - Dr. Štefan Osuský odchádza anglickou loďou vezúcou zbrane a výbušniny z USA do Anglicka s poslaním vysvetliť Českej Národnej Rade pozíciu Slovenskej Ligy v Amerike založenú na Clevelandskej Dohode.
 • 1916, jún, 10 - Dr. Štefan Osuský, zástupca Slovenskej Ligy v Amerike, pristal v Liverpool ako jediný cestujúci na anglickej vojenskej lodi. 3 týždne strávil u T.G.Masaryka.
 • 1916, júl - Dr. Štefan Osuský  prišiel do Paríža, do centra oslobodzovacieho hnutia, aby sa s ním zoznámil. Stretá sa s Dr. Benešom. Nesúhlasí s pomenovaním "Národná Rada Česká", ani so zmenou na "Národná Rada Českých Zemí". Pomenovanie "Česko-Slovenská Národná Rada" je uspokojivé pre Slovenskú Ligu v Amerike.
 • 1916-1917 - Dr. Štefan Osuský píše denné správy pre Francúske noviny. Napísal tiež brožúru "Maďari a Pangermanisti", v ktorej opisuje snahy Nemecka zjednotiť strednú a juho-východnú Európu,  spolu s Tureckom do spoločného bloku pod vedením Nemecka.
 • 1917, júl - Dr. Štefan Osuský odchádza do Ženevy, do Švajčiarska, kde po 2 týždňoch zakladá "Tlačové stredisko", ktoré sa stáva centrom diplomatických novinárskych aktivít a špionáže. Píše správy pre americké anglické konzuláty a francúzsku ambasádu v Berne.
 • 1918 (koniec roka) - Kramářová vláda ustanovila Dr. Štefana Osuského za prvého vyslanca Česko-Slovenska v Londýne
 • 1919, január, 18 - Začala sa Parížska mierová konferencia v zrkadlovej sieni Versaillského paláca pri Paríži. Československú delegáciu na mierových rokovaniach viedol predseda vlády Karel Kramář, ale skutočnou vedúcou osobnosťou delegácie bol minister zahraničia Edvard Beneš. Sekretárom delegácie bol Štefan Osuský, ktorého prizvali z Londýna.
 • 1919, marec, 15 - Osuský odchádza z Paríža do Prahy na konzultácie s prezidentom T.G.Masarykom o usporiadaní Česko-Slovenska. Pri konzultáciach s Masarykom Osuský vyjadril svoj nesúhlas s postojom Beneša k otázke usporiadania republiky. Osuský, ako americký Slovák, bol prívržencom federalizácie.
 • 1919, máj - Štefan Osuský sa stáva druhým delegátom na Parížskej mierovej konferencii, kde reprezentoval Česko-Slovensko v Reparačnej Komisii.
 • 1926, august - začala konferencia v Hague, ktorá mala určiť reparácie, ktoré mali porazené štáty v 1.svetovej vojne zaplatiť víťazným štátom. Spočiatku bola požiadavka, aby Česko-Slovensko zaplatilo 542 miliónov zlatých korún za škody a 750 miliónov zlatých frankov za oslobodenie. Dr. Štefan Osuský, ktorý viedol vyjednávania za Česko-Slovensko, dosiahol, aby táto suma bola znížená o škody, ktoré spôsobila Rakúsko-Uhorská armáda po vyhlásení Česko-Slovenska 28.októbra 1918. Tým zachránil 2 generácie obyvateľov Česko-Slovenska aby boli "otrokmi" víťazných mocností. Dr. Beneš mu za jeho účinkovanie v reparačnej komisii osobne ďakoval.
 • do r.1937 bol "chairman of the Supervisory Commission of the League of Nations"
 • 1967, april 5 - poskytol rozhovor p. Markovi Stolárikovi

Namiesto úvodu: Obdobie rôznych 100 ročníc a terminologický zápas

Submitted by starosta on Thu, 03/01/2018 - 03:56

Zopár uplynulých rokov, tento rok a zopár budúcich rokov je obdobím rôznych 100 ročníc, ktoré nám pripomínajú viaceré dôležité udalosti v našej histórii.

2014, 28.júl                    100 rokov od začiatku I.sv.vojny

2014-2017                     100 rokov od vzniku rôznych čs. légií

2015, 22.október           100 rokov od Clevelandskej dohody

2016, 13.február            100 rokov od vzniku Československej Národnej Rady v Paríži