Ľudia a komunity

Name
Stolarik, Mark
SLOVAK INSTITUTE, Cleveland
Vajanský, Svetozár Hurban
Balch, Emily Greene
Kossuth, Louis
Petofi, Alexander
Šafárik, Pavel Jozef
Kollár, Ján
Štúr, Ľudovít
Masaryk, Tomaš Garyk
Hitler, Adolf
Joseph II, Cisár
Slováci
Maďari
Podkarpatskí Rusíni-Ruthenes
Chorváti
Srbi
Rumuni
Hurban, Miloslav
Hodža, Michal
Matica Slovenská
Dual Monarchy
Deák, František
Eötvös, Joseph
Češi
Slovenský národ
Uhorský snem
Tisza, Coloman, gróf
Šrobár, Vavro, Dr.
Hlinka, Andrej, Rev.
Rovnianek, Peter V.
 • 1890, február, 15 - Peter Rovnianek zakladá v Pittsburghu, v Pennsylvanii Národný Slovenský Spolok.
 • 1909 - po rezignácii Š.Furdeka na pozíciu prezidenta Slovenskej Ligy v Amerike sa prezidentom stal Peter Rovnianek
 • 1911, júl - P.Rovnianek vyhlásil bankrot svojej investorskej spoločnosti P.V.Rovnianek & Co., čím Slovenská Liga v Amerike prišla asi o 5,000 dolárov, ktoré investovala v Rovniankovej spoločnosti.
 • 1911- Rovnianek sa pokúša o šťastie v zlatých baniach, ale bez úspechu
 • 1933 - Rovnianek zomiera v chudobe
Moyzes, Štefan, Rev, katolícky biskup
Kuzmany, Karol, Rev, evanjelický superintendent
Národná Svetlica
Matica Srbská
Matica Česká
Matica Chorvátska
Matica Moravská
České Národné Združenie v Amerike - Bohemian National Alliance of America
Fisher, Ludvig, Dr.
Tvrzický-Kramer, Josef
Slovenská Liga v Amerike - Slovak League of America
Mamatey, Albert
Daxner, Ivan
Bielek, Ivan
Janček, Ján, ml.
Gazdík, Matúš
Getting, Milan
Pankuch, Ján
Mika, Gejza H.
Bosák, Michal
Gessay, Ignác
Murgaš, Jozef, rev.
Hušek, Jozef
Kubašek, Ján, rev.
Schustek, Ondrej
Karlovský, L.J., rev
Šiška, Pavel, rev.
Ferienčík, Ján A.
Pergler, Karel
Dostál, Hynek
Fisher, L. Dr.
Zlámal, Oldřich, rev
Simek, B.
Beneš, Vojta
Zmrhal,J.
Kestl, Inncent, rev.
Straka, Ján
Martínek, Jos.
Pecival, G.V. Dr.
Osusky, Stefan, Dr.
 • 1889 *Štefan Osuský
 • 1906 - Štefan Osuský emigroval do Spojených Štátov
 • 1915 - Štefan Osuský s finančnou pomocou svojho švagra založil v Chicagu slovenský denník "Slovenské Slovo".  Editorom bol Gustáv Maršal-Petrovský.
 • 1916, február, 22 - Účastníci 9-teho Kongresu Slovenskej Ligy v Amerike boli informovaní, že Masaryk, Durich, Beneš a Štefánik založili v Paríži Českú Národnú Radu. Pomenovanie Rady vzbudilo na kongrese veľké vzrušenie a vyvolalo otázku, ako má Slovenská Liga v Amerike postupovať v danej situácii. Bolo rozhodnuté, že Slovenská Liga pošle Dr. Štefana Osuského  a Dr. Gustáv Košíka do Európy, aby vysvetlili profesorovi Masarykovi a zodpovedným ľudom v Londýne, Paríži  a v Petrohrade pozíciu Slovenskej Ligy v Amerike v otázkach založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov.
 • 1916, jún, 1 - Dr. Štefan Osuský odchádza anglickou loďou vezúcou zbrane a výbušniny z USA do Anglicka s poslaním vysvetliť Českej Národnej Rade pozíciu Slovenskej Ligy v Amerike založenú na Clevelandskej Dohode.
 • 1916, jún, 10 - Dr. Štefan Osuský, zástupca Slovenskej Ligy v Amerike, pristal v Liverpool ako jediný cestujúci na anglickej vojenskej lodi. 3 týždne strávil u T.G.Masaryka.
 • 1916, júl - Dr. Štefan Osuský  prišiel do Paríža, do centra oslobodzovacieho hnutia, aby sa s ním zoznámil. Stretá sa s Dr. Benešom. Nesúhlasí s pomenovaním "Národná Rada Česká", ani so zmenou na "Národná Rada Českých Zemí". Pomenovanie "Česko-Slovenská Národná Rada" je uspokojivé pre Slovenskú Ligu v Amerike.
 • 1916-1917 - Dr. Štefan Osuský píše denné správy pre Francúske noviny. Napísal tiež brožúru "Maďari a Pangermanisti", v ktorej opisuje snahy Nemecka zjednotiť strednú a juho-východnú Európu,  spolu s Tureckom do spoločného bloku pod vedením Nemecka.
 • 1917, júl - Dr. Štefan Osuský odchádza do Ženevy, do Švajčiarska, kde po 2 týždňoch zakladá "Tlačové stredisko", ktoré sa stáva centrom diplomatických novinárskych aktivít a špionáže. Píše správy pre americké anglické konzuláty a francúzsku ambasádu v Berne.
 • 1918 (koniec roka) - Kramářová vláda ustanovila Dr. Štefana Osuského za prvého vyslanca Česko-Slovenska v Londýne
 • 1919, január, 18 - Začala sa Parížska mierová konferencia v zrkadlovej sieni Versaillského paláca pri Paríži. Československú delegáciu na mierových rokovaniach viedol predseda vlády Karel Kramář, ale skutočnou vedúcou osobnosťou delegácie bol minister zahraničia Edvard Beneš. Sekretárom delegácie bol Štefan Osuský, ktorého prizvali z Londýna.
 • 1919, marec, 15 - Osuský odchádza z Paríža do Prahy na konzultácie s prezidentom T.G.Masarykom o usporiadaní Česko-Slovenska. Pri konzultáciach s Masarykom Osuský vyjadril svoj nesúhlas s postojom Beneša k otázke usporiadania republiky. Osuský, ako americký Slovák, bol prívržencom federalizácie.
 • 1919, máj - Štefan Osuský sa stáva druhým delegátom na Parížskej mierovej konferencii, kde reprezentoval Česko-Slovensko v Reparačnej Komisii.
 • 1926, august - začala konferencia v Hague, ktorá mala určiť reparácie, ktoré mali porazené štáty v 1.svetovej vojne zaplatiť víťazným štátom. Spočiatku bola požiadavka, aby Česko-Slovensko zaplatilo 542 miliónov zlatých korún za škody a 750 miliónov zlatých frankov za oslobodenie. Dr. Štefan Osuský, ktorý viedol vyjednávania za Česko-Slovensko, dosiahol, aby táto suma bola znížená o škody, ktoré spôsobila Rakúsko-Uhorská armáda po vyhlásení Česko-Slovenska 28.októbra 1918. Tým zachránil 2 generácie obyvateľov Česko-Slovenska aby boli "otrokmi" víťazných mocností. Dr. Beneš mu za jeho účinkovanie v reparačnej komisii osobne ďakoval.
 • do r.1937 bol "chairman of the Supervisory Commission of the League of Nations"
 • 1967, april 5 - poskytol rozhovor p. Markovi Stolárikovi
Osuský, Štefan
Apponyi, Albert, count
Magyar Lyceum in Bratislava
Concordia College
German-English College
Slovak Lutheran Church and School
University of Chicago
Maršal-Petrovský, Gustáv
University of Wisconsin
Chamberlain
Slovenské Slovo
Beneš, Eduard, Dr.
Durich, J.
Košík, Gustáv
Štefánik, Miroslav Rastislav
 • 1880.07.21M.R.Štefánik sa narodil 21.júla 1880 v rodine skromného protestanského pastora v Košariskách.
 • pred r. 1902 - študuje na Polytechnickej škole v Prahe a filozófiu na Karlovej Univerzite
 • 1902 - študuje v Zurichu
 • 1904 - promuje na Karlovej Univerzite
 • 1904.11 - odchádza do Paríža
 • 1905 - stáva sa astronómom v Meudon
 • 1909 - cestuje po mnohých štátoch sveta
 • 1912 - získava francúzske občianstvo
 • 1915.01.26 - vstupuje do francúskej armády ako letec
 • 1915.06 - výzvedné lety nad frontovou čiarou
 • 1915.09 - prvé pokusy o vytvorenie letky zloženej zo slovenských a českých letcov 
 • 1915.09.17 - vyslaný do Srbska so špeciálnym poslaním 
 • 1915.11.23 - zranený vo "vzdušnom incidente" a hospitalizovaný v Ríme
 • 1915.12 - začína spolupracovať s Masarykom a Benešom
 • 1916 - povýšený na kapitána
 • 1917 - povýšený ma majora a podplukovníka
 • 1918 - povýšený na plukovníka a brigádneho generála
 • 1918.03 - Vittorio Emanuele Orlando povedal o M.R.Štefánikovi toto: "V tom čase som bol ministerským predsedom významnej krajiny s 36 miliónmi slobodných obyvateľov. Predo mnou stál politický exulant, bez domova, bez rodnej krajiny, ale v tom okamihu som začal obdivovať toho človeka stojaceho vysoko morálne, ktorý reprezentoval najmohutnejšiu silu na svete: silu idey."
 • 1918.10.26 - Dohoda budúcich predstaviteľov Česko-Slovenska vo Švajčiarsku: 
  • T.G.Masaryk bude prezidentom
  • Karek Kramář bude ministerským predsedom
  • Eduard Beneš bude ministrom zahraničia
  • M.R.Štefánik bude ministrom vojny (M.R.Štefánik bol v tom čase na Síbiri s čsl. légiami)
 • 1919.03 - M.R.Štefániksa vrátil zo Sibíri do Paríža. Mal s  E.Benešom ostrú výmenu názorov (hádku) vzhľadom na svoje "nové" postavenie vo vláde Česko-Slovenska. M.R.Štefánik mal byť ministrom vojny, ale Beneš a Klofáč sa tajne dohodli, že Klofáč bude ministrom národnej obrany, čím sa úloha Štefánika zredukovala na ministra čsl. armády v zahraničí.
 • 1919.05.04 - Tragicky zahynul vo Vajnoroch pri pristávaní lietadla, na ktorom letel pri návrate z Talianska
Czech Nation
Česká Národná Rada v Paríži
Federal State of Czech-Slovakia
Katolícky Sokol
Slovak Nation
Ďurica, Milan S.
Starosta, Jozef
Hupka, Tomáš
Československé Légie
Dohoda
Trojspolok
Rakusko-Uhorská armáda
Československá armáda
Kramář, Karel